Vadovai

Ingrida Levickienė, 

Laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas.
II vadybinė kategorija.
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
Kontaktai:
tel.+370 671 19972
e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

   ingrida small2

                                                 

Veiklos sritys:


- licėjaus bendruomenės telkimas valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui,
- licėjaus strategijos bei veiklos programos vykdymui telkimas;
- veiklos planavimas ir organizavimas, kontrolė,
- licėjaus viešieji ryšiai;
- teisės ir karybos pagrindų dalykų programų įgyvendinimo priežiūra.                                            

 

Loreta Vosylė,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
II vadybinė kategorija
Matematikos mokytoja
Kontaktai:
tel.+370 671 19059
e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

   LoretaVosyle

 

Veiklos sritys:


- licėjaus bendruomenės švietimo politikai įgyvendinti telkimas.
- dalyvavimas licėjaus strateginio plano, metų veiklos plano, licėjaus ugdymo plano rengime, veiklos sričių strategijos rengime ir įgyvendinime, ataskaitų teikime, vidaus darbo planavime.
- licėjaus įstatų, vidaus tvarkos taisyklių rengimas ir jų įgyvendinimo priežiūra.
- licėjaus pedagogo, klasės vadovo, instruktoriaus pareigybinių aprašų rengimas.
- mokinių priėmimo į I-IV gimnazijos klases komisijos veiklos organizavimas ir priežiūra.
- formaliojo ugdymo tvarkaraščio 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniams sudarymas.
- ugdymo karjerai veiklos organizavimas.
- socialinių mokslų metodinės grupės veiklos koordinavimas: kuruojamos metodinės grupės mokytojų metodinės veiklos koordinavimas; ugdomasis inspektavimas, konkursų, olimpiadų organizavimas. Kuruojamų sričių privalomos informacijos pateikimas į licėjaus internetinę svetainę.
- metodinės tarybos veiklos kuravimas.
- karybos pagrindų integravimo į mokomuosius dalykus koordinavimas.
- licėjaus veiklos kokybės įsivertinimo IQES online sistemoje koordinavimas.
- kuruojamų sričių privalomos informacijos pateikimas į licėjaus internetinę svetainę.


 

Virginija Dručkienė,

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui

II vadybinė kategorija

Kontaktai:

tel.+370 609 95009

e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


   virginija1


Veiklos sritys:

 

- licėjaus bendruomenės švietimo politikai įgyvendinti telkimas kompetencijos ribose.
- dalyvavimas licėjaus strateginio plano, įstatų, vidaus tvarkos taisyklių, veiklos sričių strategijos rengime ir įgyvendinime.
- licėjaus neformaliojo ugdymo plano, veiklos plano rengimas ir jų įgyvendinimo priežiūra.
- neformaliojo ugdymo organizatorių pareigybinių aprašų rengimas.
- licėjaus 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių neformaliojo ugdymo privalomos karybos pagrindų programos tvarkaraščio sudarymas ir pasirenkamųjų dalykų tvarkaraščio sudarymas.
- neformaliojo ugdymo organizatorių darbo laiko apskaitos žiniaraščių, tarifikacijos pildymas, darbo grafikų rengimas.
- ataskaitų teikimas, vidaus darbo planavimas.
- neformaliojo ugdymo programų (privalomų ir pasirenkamųjų) ir formalųjį ugdymą papildančių programų rengimas, teikimas Švietimo ir ugdymo skyriaus pritarimui ir jų įgyvendinimo koordinavimas.
- neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimo organizavimas: mokinių poreikių tyrimas, tenkinimo galimybių sudarymas, pasiekimų patikrinimo organizavimas, statistinių ataskaitų rengimas, dokumentų tvarkymo kontrolė, bendradarbiavimas su tėvais.
- mokinių priėmimo į neformaliojo ugdymo skyrių organizavimas: bylų sudarymas, dokumentų rengimas ir kaupimas, apskaita, ataskaitos.
- neformaliojo ugdymo pažymėjimų išdavimas bei apskaita.
- neformaliojo ugdymo organizatorių duomenų registro tvarkymas.
- instruktorių ugdomosios veiklos koordinavimas: veiklų paskirstymas, ugdomasis inspektavimas.
- kadetų garbės kodekso darbo grupės veiklos organizavimas ir kontrolė.
- vidaus darbo kontrolės vykdymas, instruktorių budėjimo organizavimas.
- kuruojamų sričių privalomos informacijos pateikimas į licėjaus internetinę svetainę.
- bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo inicijavimas.
- mokinių paruošimo ir dalyvavimo licėjaus, miesto renginiuose, konkursuose karine tematika, varžybose koordinavimas ir priežiūra.
- dalyvavusiųjų konkursuose karine tematika, projektuose ar sporto varžybose laimėjimų duomenų banko kaupimas.
- projektų rengimas ir teikimas, projektinės veiklos koordinavimas, dieninių ir stacionarių miesto, respublikinių ir tarptautinių mokinių stovyklų organizavimas ir įgyvendinimas, ataskaitų teikimas.
- mokinių poreikius tenkinančių edukacinių aplinkų kūrimas ir tobulinimas.

 

  

Aleksandras Nemura,

Vyr. instruktorius, komendantas

Kontaktai:

tel. . +370 672 21236

e-paštas :  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai              

   pavaduotojas 


Veiklos sritys:

 

- instruktorių (neformaliojo ugdymo pedagogų) darbo saviruošos, užsiėmimų, stacionarių, mobilių stovyklų ir taktinių mokymų, pasirengimo savaitgaliniams žygiams ir pratyboms, išvykų, dalyvavimo valstybinėse ir tautinėse šventėse, mokomųjų karybos ir teisės programų įgyvendinimo planavimas, organizavimas ir kontrolė;
- karybos pagrindų programos rengimas, vykdymas ir kontrolė;
- mokinių saugumo mokomųjų programų įgyvendinimo vietose, saviruošos metu, pertraukų metu užtikrinimas ir kontrolė;
- dienotvarkės vykdymo priežiūra ir kontrolė;
- mokytojų ir instruktorių (neformaliojo ugdymo skyriaus pedagogų) budėjimo licėjuje ir licėjaus teritorijoje pertraukų metu priežiūra;
- vidaus tvarkos taisyklių ir statutinių reikalavimų užtikrinimas ir priežiūra;
- mokinių paskatinimų ir nuobaudų apskaita.


Eglė Gulbinė,

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Kontaktai:
tel. +370 605 66484
e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

  egle small                                                            

 

Veiklos sritys:


- vadovavimas ūkinei-techninei veiklai;

- aptarnaujančio personalo priežiūros vykdymas.