Uždaviniai

             


              1.Licėjaus veiklos tikslas – suteikti valstybinius standartus atitinkantį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, vykdant pagrindinio, vidurinio ugdymo programas kartu su Teisės bei karybos pagrindų mokymo programomis ir neformaliojo ugdymo programas, ugdyti visapusišką asmenybę, formuojant mokinių žmogiškąsias vertybes, pilietinę atsakomybę ir brandą, profesinį pasirengimą, verslumą ir savarankiškumą; užtikrinti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią švietimo kokybę, užtikrinti mokyklos savitumą, kurti ir modernizuoti įvairias edukacines aplinkas, atitinkančias šiuolaikinius šalies visuomenės, kultūros ir ūkio kaitos reikalavimus, tenkinančias mokinių saviraiškos poreikius, padedančias pagrindus tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi ne tik Lietuvoje bet ir tarptautinėje erdvėje.

              2.Licėjaus uždaviniai:

2.1.pagrindinio, pagrindinio teisės bei karybos pagrindų ugdymo programų:

2.1.1.sudaryti mokiniams sąlygas įgyti sociokultūrinio raštingumo pagrindus, padėti išsiugdyti asmeninę (atsakingo elgesio, mokėjimo mokytis, emocijų ir jausmų supratimo ir valdymo, pozityvaus mąstymo, rūpinimosi sveika gyvensena, problemų įveikimo ir kita), socialinę (laiko planavimo, saviraiškos, vadybos, mokėjimo bendrauti, dirbti komandoje ir kita), pažinimo (kalbinio, matematinio, gamtamokslinio ir technologinio raštingumo) ir edukacinę (tolerancijos ir bendravimo aplinkos kūrimo rodant iniciatyvumą, veikiant savarankiškai, atrandant bendraminčių ir kita) kompetencijas, reikalingas savarankiškam problemų sprendimui, bendradarbiavimui, kritiniam mąstymui, mokėjimui mokytis ir tobulėti visą gyvenimą;

2.1.2.puoselėti jo dvasinę kultūrą, pilietiškumą, patriotiškumą, savigarbą ir pagarbą, ryžtingumą ir atkaklumą, kilnumą, padorumą, sąžiningumą, teisingumą, patikimumą, pareigingumą, punktualumą, ištvermingumą;

2.1.3.padėti mokiniams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, įgyti informacinės kultūros, kompiuterinio raštingumo pagrindus, atitinkančius šiandieninio gyvenimo ir ateities poreikius;

2.1.4.atskleisti ir plėtoti kūrybines mokinių galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją, profesinės kompetencijos pradmenis, padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;

2.1.5.teikti formalųjį ir neformalųjį ugdymą, puoselėjantį ir plėtojantį vaiko individualybę, užtikrinantį darnią prigimtinių mokinio galių plėtotę;

2.1.6.suteikti viešajam saugumui palaikyti ir krašto gynybai reikalingų kompetencijų pradmenis, skatinti pasitikėjimą savo jėgomis, ugdyti lyderio savybes.

2.2.vidurinio, vidurinio teisės bei karybos pagrindų ugdymo programų:

2.2.1.sudaryti sąlygas, padedančias mokiniui išsiugdyti atsakomybės, humanizmo ir demokratijos principais bei vertybėmis pagrįstą dorovinę ir pilietinę savimonę ir nuostatą vadovautis šiomis vertybėmis savo gyvenime ir veikloje;

2.2.2.plėtoti pagrindines asmens galias ir ypač žinių visuomenės nariui svarbius aukšto lygmens kritinio mąstymo, savarankiško problemų sprendimo, komunikacinius gebėjimus ir informacinę kultūrą (gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, kompiuterinį raštingumą) ir kitus gebėjimus;

2.2.3.padėti išsiugdyti gyvenimo poreikius atliepiančią socialinę kultūrą – bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje ir grupėje gebėjimus, pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, kūrybiškumą, nusiteikimą imtis atsakomybės, ugdyti lyderio savybes, kompetenciją, būtiną darniam sugyvenimui įvairių socialinių ir kultūrinių tradicijų visuomenėje;

2.2.4.teikti informaciją ir rekomendacijas apie profesijas ir studijas, rengti mokinius studijoms teisės, karinio profilio įstaigose;

2.2.5.sudaryti mokiniams galimybes dalyvauti atvirų durų dienose įmonėse, švietimo ir mokslo įstaigose, susitikti su tų institucijų atstovais;

2.2.6.teikti formalųjį ir neformalųjį ugdymą, puoselėjantį ir plėtojantį jaunuolio individualybę, užtikrinantį darnią prigimtinių mokinio galių plėtotę;

2.2.7.suteikti viešajam saugumui palaikyti ir krašto gynybai reikalingų kompetencijų pradmenis, skatinti pasitikėjimą savo jėgomis, ugdyti lyderio savybes;

2.2.8.puoselėti, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti.

2.3.Neformaliojo ugdymo skyriaus:

2.3.1.tenkinti visų Licėjų lankančių ar Kauno regione gyvenančių ir kitas ugdymo įstaigas lankančių asmenų pažinimo ir saviraiškos poreikius;

2.3.2.suteikti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus, profesinės kvalifikacijos pradmenis ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus;

2.3.3.atsižvelgiant į mokinių patirtį, asmenines savybes ir gebėjimus stiprinti mokinių fizinį pajėgumą, sveikatą, mokyti įvaldyti karių taikomojo fizinio rengimo techniką ir taktiką;

2.3.4.suteikti viešajam saugumui palaikyti ir krašto gynybai reikalingų kompetencijų pradmenis, skatinti pasitikėjimą savo jėgomis, ugdyti lyderio savybes;

2.3.5.sudaryti mokiniams sąlygas įgytas teorines žinias įtvirtinti įvairiose edukacinėse aplinkose.