Vizija-misija

        VIZIJA

 

Kadetų gimnazija, pritarus steigėjams, vykdanti savito ugdymo (kadetų) pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, neformaliojo ugdymo programas, suteikianti bendrąjį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą ir teisės bei karybos pagrindų kompetencijas arba, negavus pritarimo – Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla, vykdanti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, neformaliojo ugdymo programas, suteikianti bendrąjį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą ir teisės bei karybos pagrindų kompetencijas.

 

MISIJA

 

Įgyvendinant pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo ugdymo programas teikti kokybišką išsilavinimą, atitinkantį vaiko prigimtines galias. Suteikti socialiai palankias sąlygas mokytis, padėti maksimaliai atsiskleisti asmenybės individualioms galioms ir gebėjimams.Kurti ugdymo turinio nuolatinio atnaujinimo sistemą, atitinkančią šiuolaikinės visuomenės darbo rinkos poreikius. Skatinti darbuotojų profesinį tobulėjimą ir sudaryti tinkamas darbo sąlygas.

 

       VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

 

Mokinių ugdymas grindžiamas Tarptautine kadetų ugdymo filosofija.

Puoselėjamos mokinių vertybinės nuostatos: patriotiškumas, pilietiškumas, savigarba ir pagarba, ryžtingumas ir atkaklumas, atsakomybė, kilnumas, padorumas, sąžiningumas, teisingumas, patikimumas, pareigingumas, punktualumas, ištvermingumas ir kitos vertybės. Pagrindinės nuostatos – sąmoninga drausmė, tvarka ir tvirto charakterio lyderio savybės.

Licėjaus veikla grindžiama: bendravimu ir bendradarbiavimu, pagarba, tolerancija, konfidencialumu, sąžiningumu, nuoseklumu, objektyvumu, humaniškumu.

 

PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus numato šias prioritetines sritis:

  •                                    pagalba mokiniui, siekiant geresnės mokinių mokymosi kokybės;
  •                                    sveikos gyvensenos ir sportinio ugdymo programų, skatinančių tautinį ir patriotinį identitetą, formuojančių pilietines ir tautines vertybes, rengimas ir įgyvendinimas;
  •                                    pagerinti edukacines ir darbo aplinkas.