Informacija kadetams
2017-2019 metų individualus ugdymo planas (III-IV gimnazijos klasei)

pildymo forma


Gimnazijos klasės II-okui, 


Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti www.lamabpo.lt pateikia informaciją apie studijų programas.

Pasiskaityti 

www.smm.lt - Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapis;

www.nec.lt - Nacionalinio egzaminų centro tinklapis.

Įsivertinus savo gebėjimus, galimybes ir norus, bei pasinaudojus specialistų patarimais, 

labai tikslingai ir kryptingai galėsi pasirengti individualų ugdymosi planą: kokius dalykus ir kokiais kursais mokysies III-IV gimnazijos klasėse bei kokius brandos egzaminus galėsi rinktis laikyti, siekiant įgyti brandos atestatą.

 


Paaiškinimai ir rekomendacijos

 1. Ugdymo turinys planuojamas visai vidurinio ugdymo programai (dvejiems metams).
 2. Pasirinkimą žymėkite mėlynos spalvos rašikliu. Vardą, Pavardę rašykite didžiosiomis raidėmis, vardininko linksniu.
 3. Išplėstinis kursas žymimas A, bendrasis kursas – B, dalyko modulis – M. Užsienio kalbos mokėjimo lygis - A1, A2, B1, B2.
 4. Jei dalyko metinis įvertinimas 4 ar 5, rekomenduojama tą dalyką mokytis pagal B kurso ar B1 kalbų mokėjimo lygio programą.
 5. Jei lietuvių gimtosios kalbos, matematikos PUPP  įvertinimas yra nuo1 iki 4, mokinys tą dalyką turėtų mokytis pagal B kurso lygio programą.
 6. Pasirinkęs dalyko A kurso arba B2 lygio programą, mokinys turėtų rinktis ir to dalyko modulį. Ši nuostata taikoma tik branduolio dalykams ir tik pirmaisiais vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo metais.
 7. Modulis vertinamas įskaityta. Įvertinimas įskaitomas į dalyko įvertinimą. Jei modulio įvertinimas „neįskaityta“ arba „neatestuota.“, dalyko įvertinimas nepatenkinamas.
 8. Mokinys gali mokytis siūlomą pasirenkamąjį dalyką. Pasirinktas dalykas tampa privalomas. Pasirenkamieji dalykai vertinami pažymiais.
 9. Minimalus privalomas savaitinių pamokų skaičius – 28, maksimalus – 32 pamokos. Į maksimalų pamokų skaičių įeina ilgalaikė projektinė veikla (trunkanti pusę metų ir ilgiau).
 10. Per dvejus metus privaloma mokytis ne mažiau kaip 9 dalykų. Nebaigus dalyko kurso programos laikoma, kad to dalyko mokinys nesimokė.

Dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, kalbų mokėjimo lygio keitimo tvarka

 1. Prie kito dalyko ar kurso moksleivis gali pereiti tik pusmečio ar mokslo metų pabaigoje. Abiturientai- ne vėliau kaip iki IVg klasės pirmo pusmečio pabaigos.
 2. Mokinys privalo savarankiškai pasiruošti atsiskaityti ir išlaikyti įskaitą iš programų skirtumų.
 3. Įskaitų pažymiai įskaitomi kaip pusmečio ar metiniai.
 4. Mokiniui, besimokančiam pagal dalyko išplėstinio kurso, aukštesnio kalbų mokėjimų lygio programą ir pageidaujančiam mokytis pagal bendrojo kurso, žemesnio kalbų mokėjimų lygio programą, įskaitos laikyti nereikia, jei jį tenkina turimas išplėstinio kurso, aukštesnio kalbų mokėjimų lygio įvertinimas.
 5. Keisti, atsisakyti ar pasirinkti mokinys gali, kai atsiskaito iš to dalyko kurso ar kursų skirtumų.
 6. Mokiniai, norintys keisti individualų ugdymo planą privalo:
  • iki gruodžio 1 dienos (jei nori keisti nuo antro pusmečio pradžios) arba iki balandžio 1 (jei nori keisti nuo kitų mokslo metų pradžios) parašyti motyvuotą prašymą direktoriaus vardu.
  • su prašymo turiniu supažindinti tėvus, dalyko mokytojus. Dalyko mokytojas mokinį supažindina su programų skirtumais ir nurodo atsiskaitymo tvarką, nustato datas. Tėvai raštu patvirtina, kad dėl keitimo neprieštarauja.
  • dalyko mokytojo ir tėvų pasirašytus prašymus iki nurodytos datos surenka klasės vadovas. Supažindinama direktorės pavaduotoja ugdymui.
  • įskaitos iniciatorius – aukštesnio kurso, kalbų mokėjimų lygio dalyko mokytojas. 

Paskutinį kartą atnaujinta Sekmadienis, 08 Balandis 2018 18:30