Vertinimo informacija

Licėjaus įsivertinimas

 

 

Esamos situacijos aprašymas

Dauguma mokinių (89%) noriai eina į mokyklą, bet didelė dalis nesistengia mokytis (34%), o savo ugdymo pasiekimais nepatenkinti 74% apklaustų mokinių. Trečdalis pamokose nesistengia sužinoti ką nors naujo (33%), pirmauti moksle ir būti pirmūnu nori tik 44%, pamiršta padaryti namų darbus (55%), trečdalis apklaustųjų mokosi vien todėl, kad nori išvengti tėvų bausmių, neturi noro mokytis ir nejaučia atsakomybės net 70% apklaustųjų. Pusė (52%) dalyvavusių apklausose stengiasi taisyti savo klaidas, atkreipia dėmesį į mokytojo komentarus (58%), apmąsto, ko pasiekė mokydamasis (47%), mokosi, nes nenori gauti blogų pažymių (55%). Nustačius mokymosi motyvų hierarchiją, išryškėjo dominuojantys mokymosi motyvai (noras pasirengti ir išmokti apginti savo šeimą, įgyti karybos žinių, noras tapti savarankišku, nenoras gauti blogų pažymių, noras būti kultūringu ir išsilavinusiu žmogumi, sulaukti įvertinimo, noras mokytis toliau ir tinkamai bendrauti su tėvais, mokytojais) ir mažiausiai svarbūs mokymosi motyvai (pirmauti ir būti pirmūnu, atlikti sudėtingas užduotis).

Mokytojai ir instruktoriai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso rezultatus. Skatinant mokinių motyvaciją mokytis kadetų mokykloje ir siekiant užtikrinti mokinių namų darbų atlikimą, po pamokų klasėse vyksta saviruoša, kurios metu klasėse su mokiniais dirba mokomųjų dalykų mokytojai ir klasių vadovai. Saviruošos metu mokiniai atlieka namų darbų užduotis, konsultuojant mokytojams. Po saviruošos mokyklos patalpose vyksta neformalaus ugdymo užsiėmimai.

Mokytojai tarpusavyje bendradarbiauja planuojant ir vertinant mokinių pažangą bei pasiekimus, o ugdymo turinį sieja su mokinių patirtimi ir interesais (karybos integracija lietuvių k., anglų k., rusų k., istorijos, kūno kultūros, dailės, muzikos, geografijos pamokose), moko mokinius teorines žinias pritaikyti praktikoje ir gyvenime. Kontrolinės ir namų darbų užduotys yra skiriamos diferencijuotai. Derinami savarankiškų ir kontrolinių darbų grafikai.

Mokiniai suvokia, kad licėjuje įgytos karybos pagrindų, teisės pagrindų, karinės etikos žinios ateityje bus reikalingos siekiant įgyti specialybę ir ruošiantis karjerai.

Licėjuje dirba ugdymo karjerai specialistas, kuris padeda ir konsultuoja mokinius dėl tolimesnio mokymosi ir studijų. Psichologė teikia konsultacijas ir rekomendacijos mokiniams/mokytojams.

Reikėtų tobulinti:

  • dažniau pamokoje taikyti aktyviuosius mokymo metodus;
  • sistemingai vesti integruotas pamokas ir gerąja darbo patirtimi dalintis su kolegomis;
  • orientuoti mokinius į aktyvią veiklą: skatinti juos daugiau klausti, tyrinėti, ieškoti, analizuoti, pritaikyti, spręsti problemas, kurti;
  • sistemingai vertinti namų darbus;

tobulinti ir papildyti skatinimo sistemą, orientuojantis į mokinių mokymosi motyvacijos didinimą.