Ugdymo planas

2017 - 2018 m. mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Mokinio individualios pažangos įsivertinimo tvarkos aprašas

 

2016 - 2017 m. mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas

 

2015 - 2016 m. mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas


Ugdymo plano priedai


2 priedas. 10 mokslo dienų, įskaitomų į mokslo dienų skaičių

5 priedas. Dalyko ilgalaikio plano forma

6 priedas. Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių pasiūla III-IV gimanzijos klasėms

7 priedas. Saviruošos paslaugos teikimo tvarkos aprašas

8 priedas. Socialinės veiklos praktikos organizavimo aprašas

9 priedas. Klasės veiklos programos forma

10 priedas. Mokinio individualaus ugdymosi plano projekto forma II gimnazijos klasės mokiniui

11 priedas. Ugdymo turinio integravimo metodinės rekomendacijos 2015-2016 m. m. 

12 priedas. Savarankiško mokymosi tvarkos aprašas

15 priedas. Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

 

Kiti licėjuje patvirtinti susitarimai:

 

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarka

Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarka

Savanorio pareiginis aprašas

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas

Vaiko gerovės komisijos veiklos programa, Vaiko gerovės komisijos sudėtis

Uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas