Mokinių priėmimas
  • Informuojame, 
  • naujai priimamiems mokiniams fizinio pasirengimo testai bus organizuojami:
  • rugpjūčio 22 d. 17 val.
  • Papildomai registruotis testavimui nereikia.
  • Su savimi turėti sveikatos pažymą ir sportinę aprangą.

  • Mokiniai į Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjų priimami vadovaujantis „Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-671 bei „Mokinių priėmimo į Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjų kriterijų ir klasių komplektavimo tvarka“, patvirtinta Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2017 m. vasario 17 d. protokolu Nr. 3-1. 
  • Mokinių priėmimą vykdo Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus asmenų priėmimo į pagrindinio ir vidurinio ugdymo klases 2017 metais komisija. Jos darbo reglamentas.
  • Kauno miesto savivaldybės taryba 2017 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-36 (7 priedas) patvirtino Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičių 2017-2018 mokslo metais viešosiose švietimo įstaigose, vykdančiose priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kuriose savivaldybė yra dalininkė.

 

Komisija, vykdanti mokinių priėmimą į 5-8 klases,

dirba pirmadieniais, trečiadieniais nuo 10 iki 16 val.,

antradieniais, ketvirtadieniais nuo 13 iki 16 val. 101 kabinete.

Informaciją telefonu +370 609 95008 teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Žekevičienė.

 

Komisija, vykdanti mokinių priėmimą į I-IVklases,

dirba pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais nuo 13 iki 16 val., 

trečiadieniais, penktadieniais nuo 9 iki 14 val. 315 kabinete.

Informaciją telefonu +370 671 19059 teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Vosylė.